Member Type: Full-time Faculty

 • Norman Hui

  07/03/2022

 • Dr. Lingpeng Kong

  28/12/2021

 • Reynold C.K. Cheng

  02/10/2019

 • Benjamin C. M. Kao

 • Anna Wu Hung-yuk, GBS, JP

  04/10/2018

 • Ryan Whalen

  20/10/2017

 • Zhao Yun

  24/08/2016

 • Haochen Sun

 • Kelvin Kwok

  04/08/2016

 • Richard Wu

 • Felix W. H. Chan

 • Alice Lee

 • Michael Jackson

 • Eric T. M. Cheung

 • Thomas Cheng

 • Anne Cheung

 • K.P. Chow

  02/08/2016

 • Yahong Li

  10/05/2016